July 14, 2012

Activity

Project activity last 30 days

2012-07-21   Avoid use of deprecated XKeycodeToKeysym, use XkbKeycodeToKeysym instead.